עו"ד איילון בירנבוים

עו"ד איילון בירנבוים, בעל תואר במשפטים, יוצא יחידת מצ"ח בהצטיינות שימש במהלך שירותו הצבאי כחוקר ובעל ידע נרחב בתחום הפלילי.
עו"ד בירנבוים עוסק במסגרת תפקידיו במגוון רחב של תחומים במשפט הפלילי ובייצוג מגוון נרחב של חשודים ונאשמים בזכות ניסיון עשיר שרכש בארץ ובחו"ל. בנוסף, רכש נסיון ויכולות גם בתחומי המשפט האזרחי והמסחרי ובעל רשיון לייצוג בבתי הדין הצבאיים.

יצירת קשר

טלפון: 052-2700149 / דוא"ל: ayalon@ayalonlaw.co.il

תוספת חקיקה חדשה בבקשות חנינה על החלטות של וועדות משמעת לעניינים מקצועיים

חנינה הינה סמכות של עשיית חסד הנתונה לנשיא המדינה להמתיק עונש או לבטלו, של מי שנאשם או הורשע בהליך פלילי. יש מקרים בהם מוענקת אותה המתקה ו/או הקלה בעונש באמצעות ביטול העבירה דרך קיצור תקופת ההתיישנות והמחיקה בגליון הרישום הפלילי.

להמשך הקריאה לחץ כאן...


צו למניעת הטרדה מאיימת

החוק למניעת הטרדה מאיימת נחקק במהלך שנת 2001 כחלק ממערך של צווי הגנה העומדים לרשות האזרח וזאת על מנת ולהגן מפני איומים והטרדות הפוגעות בגוף, בפרטיות ובאורח החיים התקין לרבות התחושה הסובייקטיבית כי החיים משוחררים מכל תחושה של חוסר נוחות או איום כתוצאה מהתנהלות של אדם אחר.

להמשך הקריאה לחץ כאן...


מכירת אלכוהול לקטינים ושימוש בסוכן קטין לצרכי אכיפה

חוק העונשין התשל"ז-1977, סעיף 193 א', נקבע כחלק מרצון המחוקק להביא לצמצום צריכת אלכוהול על ידי מי שמוגדר כקטין, תוך מתן התייחסות לכל מקום ובית מסחר המוכר אלכוהול לקטינים, כולל פיצוציות, סופר מרקט, באר וכדומה.

להמשך הקריאה לחץ כאן...


תרגילים ותחבולות חקירה

החוקר הינו מי שאמון על חקר האמת על מנת ולפענח זהות של מבצע של עבירה, לעיתים גם עצם העובדה כי עבירה אכן בוצעה בפועל אינה ברורה.

להמשך הקריאה לחץ כאן...


מחיקת רישום פלילי ורישום משטרתי

תחום זה כולל טיפול בהגשת בקשות חנינה מנשיא המדינה, קיצור או ביטול תקופת התיישנות של הרשעה ומחיקת רישום פלילי או משטרתי מגיליונו של נאשם.

המסגרת המשפטית לעניין זה מעוגנת בעיקרה בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א –1981 ובתקנות שעניינן אמות מידה לביטול רישומי משטרה.

להמשך הקריאה לחץ כאן...


עבירות מין במשפחה

עבירת אונס או מעשה סדום המבוצעות בקטין על ידי בן משפחה או עבירה זהה המתבצעת בחסר ישע כאשר המדובר בעבריין אשר אחראי על חסר הישע. העונש בגין ביצוע עבירה זו הינו 20 שנות מאסר עבירת בעילה שבוצעה בנער או נערה שמלאו לה 14 שנים וטרם מלאו לה 21 שנים, כאשר העבריין הינו בגדר בן משפחה או ביצוע מעשה סדום בנער או נערה שמלאו לה 14 שנים וטרם מלאו לה 21 שנים, בידי עבריין הנופל תחת הגדרת בן משפחה – העונש בגין ביצוע עבירה זו הינו 16 שנות מאסר.

להמשך הקריאה לחץ כאן...


עבירות רכוש – גניבת רכב

העונש על גניבת רכב הוא שבע שנים על פי סעיף 413ב בחוק העונשין הקובע: "הגונב רכב, דינו – מאסר שבע שנים. הנוטל רכב ללא רשות מבעליו, והוא מעבירו למקום אחר או לאדם אחר בנסיבות המצביעות על כוונה שלא להחזירו לבעליו, אף אם עשה כל אחד מאלה על-ידי אחר, דינו – כדין גונב רכב."

להמשך הקריאה לחץ כאן...


עבירת השוחד

עבירת השוחד הינה אחת מהעבירות החמורות בחוק העונשין וזאת משום שהיא מהווה איום על תקינות האופן שבו המערכת הציבורית מתנהלת וכן על טוהר המידות שלה.

להמשך הקריאה לחץ כאן...


הטרדה באמצעות מתקן בזק

סעיף 30 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 מגדיר את העבירה – הטרדה באמצעות מתקן בזק הינה שימוש במתקן תקשורת כלשהו (אין המדובר במתקן בזק בלבד והפסיקה הרחיבה את ההחלה של החוק לכמעט כל אמצעי אלקטרוני אחר) באופן אשר יכול להפחיד, לפגוע, להטריד, להרגיז שלא כדין או ליצור חרדה – דינו מאסר עד כדי שלוש שנים בפועל.

להמשך הקריאה לחץ כאן...


סחר בבני אדם

עבירות הסחר בבני אדם הינה תופעה עמה מתמודד העולם כולו. המדובר בהעברה של בני אדם בין מדינות, בדרך כלל המדובר בנשים למטרת עיסוק בזנות, ממדינה שאין בה כדי לאפשר עתיד כלכלי למדינה בה קיים ביקוש לשירותים אלה. סחר בבני אדם מוגדר כביצוע כל גיוס, העברה, מתן מחסה או קבלה של אנשים לצורך ניצולם, בכל אמצעי, כולל שימוש בכוח, איום, כפייה, חטיפה, הונאה או רמייה.

להמשך הקריאה לחץ כאן...


נהיגה תחת השפעת סם

אנשים רבים עדיין לא הפנימו את האופן המחמיר בהן מתייחסות רשויות האכיפה לנהיגה תחת השפעה של אלכוהול ובטח תחת השפעה של סמים. עבורם המדובר בעניין של מה בכך, בפועל המדובר בעבירות חמורות והדבר בא לידי ביטוי בענישה שנקבעה לעניין זה.

להמשך הקריאה לחץ כאן...


נהיגה בשכרות

אנשים רבים עדיין לא הפנימו את האופן המחמיר בהן מתייחסות רשויות האכיפה לנהיגה תחת השפעה של אלכוהול ובטח תחת השפעה של סמים. עבורם המדובר בעניין של מה בכך, בפועל המדובר בעבירות חמורות והדבר בא לידי ביטוי בענישה שנקבעה לעניין זה. נהיגה תחת השפעת סמים ותחת השפעה של אלכוהול (ברמות מסויומות) הינה מסוכנת מהמדרגה הראשונה. אצל נהגים שיכורים ו/או מסוממים קיימת ירידה במוטוריקה, הפגיעה הינה גם בכושר החשיבה ובוחן המציאות.

להמשך הקריאה לחץ כאן...


חסיון עורך דין לקוח

חסיון עורך דין-לקוח הקבוע בסעיף 48 לפקודת הראיות מעניק לעורך הדין פטור מהחובה להעיד בפני בית המשפט או רשויות החקירה בכל הקשור לחומר הקשור בהתקשרויותיו החסויות עם הלקוח. המדובר בחריג לכלל המחייב להעיד. סעיף 90 לחוק לשכת עורכי הדין עוסק במצבים בהם מקום עורך הדין נדרש להעיד בפני בתי המשפט ורשויות החקירה בדבר התקשרויות ותוכן אותן פגישות וחומר חסוי שנמסר או אז חלה על עורך הדין החובה האתית להעלות את טענת החסיון.

להמשך הקריאה לחץ כאן...


הלבנת הון

האיסור להלבין הון קבוע בסעיף 3 לחוק על פיו:
"(א) העושה פעולה ברכוש, שהוא רכוש כאמור בפסקאות (1) עד (3) (בחוק זה – רכוש אסור), במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, את תנועותיו או עשיית פעולה בו, דינו – מאסר עשר שנים או קנס פי עשרים מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

להמשך הקריאה לחץ כאן...


עשרת הדיברות לנחקר

חקירה היא לא חוויה נעימה. היא שמה את הנחקר במצב דברים לא פשוט מעיקרו בו עליו לתת הסברים בגין מעשים לא חוקיים לכאורה שביצע. לעובדה זו מתלווה לחץ וחוסר נעימות הן אובייקטיבית והן סובייקטיבית כל אדם ורמת הרגישות האישית שלו.

להמשך הקריאה לחץ כאן...