• 052-2700149
  • ayalon@ayalonlaw.co.il
  • צייטלין 1, תל אביב (בניין הכהנים)

עבירות רכוש – גניבת רכב

גניבת רכב

העונש על גניבת רכב הוא שבע שנים על פי סעיף 413ב בחוק העונשין הקובע:

"הגונב רכב, דינו – מאסר שבע שנים. הנוטל רכב ללא רשות מבעליו, והוא מעבירו למקום אחר או לאדם אחר בנסיבות המצביעות על כוונה שלא להחזירו לבעליו, אף אם עשה כל אחד מאלה על-ידי אחר, דינו – כדין גונב רכב."

עבירות הרכב הינן בגדר "מכת מדינה" בישראל ולאור זאת נקבע ע"י בתי המשפט בהזדמנויות שונות כי לא אחת אין מנוס מלהטיל על מי שעוברים אותן עבירות עונשים קשים ומרתיעים.

המגמה הינה "אפס סובלנות לרבות הטלת עונשי מאסר בפועל.

עבירות הקשורות לרכב הפכו בתקופה האחרונה לתופעה עבריינית בהיקף רחב מאוד ושיטות הגניבה והפריצה לרכבים הולכת ומשתכללת.

כשאנו עוסקים בגניבת רכב הכוונה היא כי בשעת הנטילה של הרכב מתכוון עובר העבירה, לשלול את הדבר מבעלו שלילת קבע.

זאת בהשוואה לסעיף עבירת השימוש ללא רשות ברכב, בה מדובר במצב שאדם לוקח רכב ללא רשות בעליו ונוסע בו, מבלי לבדוק את כוונתו באם היתה מטרה לשלול את הרכב מבעליו שלילת קבע.

אם וכאשר נגנב רכב, יש להתייצב בתחנת המשטרה הקרובה למקום המגורים על מנת להגיש תלונה בעניין זה.

אם רישיונות הרכב נגנבו יחד עם הרכב או מתוכו, ניתן יהיה להוכיח את בעלותכם על הרכב באמצעות "אישור בעלות" מטעם משרד הרישוי.

לשם כך עליכם למסור למשטרה את מספר הרכב ואת מספר תעודת הזהות שלכם.

בנוסף, עליכם להודיע על גניבת הרכב לחברת הביטוח שלכם או לסוכן הביטוח בהקדם האפשרי.

בגמר הגשת התלונה אנא בקשו מהמשטרה אישור עבור חברת הביטוח.

במקרה בו הרכב נפרץ הימנעו מלגעת בדלתות או בחלונות שנפרצו ובכל מקום ממנו יהיה ניתן לדלות פרטים בדבר זהות הגנב.

עליכם להגיע עם הרכב לתחנת המשטרה לשם הגשת תלונה ולשם בדיקת הרכב על ידי המשטרה.

עבירות רכוש נוספות הקשורות ברכב הינן כדלקמן:

גניבה מרכב או פירוק חלפים מרכב

הגונב דבר מתוך רכב, דינו – מאסר שלוש שנים. המפרק חלק מרכב ללא רשות מבעליו, בין אם החלק מחובר לרכב דרך קבע בין אם לאו, דינו – מאסר חמש שנים. העושה כאמור ביודעו שהרכב גנוב, דינו – מאסר שבע שנים.

חבלה במזיד ברכב

ההורס או פוגע במזיד ברכב או בחלק ממנו, דינו – מאסר חמש שנים.

פריצה לרכב

הפורץ רכב או מתפרץ לרכב, דינו – מאסר שלוש שנים; עשה כן בכוונה לבצע גניבה או פשע, דינו – מאסר שבע שנים. מי שנמצא ברשותו מכשיר המשמש לשם פריצה לרכב ואין לו הסבר סביר לכך, דינו – מאסר שלוש שנים.

גניבת או שימוש במסמכי רכב

הגונב או מזייף מסמך או משתמש במסמך במרמה, כאשר – המסמך קשור לבעלות, לחזקה או לשימוש ברכב; או המעשה נעשה כדי לבצע או להקל על ביצוע עבירה לפי סימן זה, דינו – מאסר חמש שנים.

זיוף וטשטוש סימנים מזהים של רכב

המזייף או מטשטש סימני זיהוי של רכב, או של חלק של רכב, או עושה מעשה המקשה על זיהוים, דינו – מאסר שבע שנים.

סחר בחלקי רכב גנובים

המקבל בעצמו או על-ידי אחר רכב או חלק של רכב ביודעו שהרכב או החלק הושגו בעבירה לפי סימן זה, או הנוטל עליו, בעצמו, על-ידי אחר, או ביחד עם אחר, את השליטה ברכב או בחלק כאמור, דינו – מאסר שבע שנים.

עיסוק בסחורה גנובה של רכבים

העוסק ביודעין במכירה, בקניה, בפירוק או בהרכבה של רכב גנוב, או של חלק גנוב של רכב, דינו – מאסר עשר שנים.

 

לשאלות נוספות הקשורות בעבירות הגניבה ובכל נושא אחר אתם מוזמנים ליצור עמי קשר.

מעוניינים בשיחה עם עו״ד איילון בירנבוים?

עורך דין פלילי בתל אביב

עו"ד איילון בירנבוים, בעל תואר במשפטים, יוצא יחידת מצ"ח בהצטיינות שימש במהלך שירותו הצבאי כחוקר ובעל ידע נרחב בתחום הפלילי.
עו"ד בירנבוים עוסק במסגרת תפקידיו במגוון רחב של תחומים במשפט הפלילי ובייצוג מגוון נרחב של חשודים ונאשמים בזכות ניסיון עשיר שרכש בארץ ובחו"ל. בנוסף, רכש נסיון ויכולות גם בתחומי המשפט האזרחי והמסחרי ובעל רשיון לייצוג בבתי הדין הצבאיים.

טלפון: 052-2700149 / דוא"ל: ayalon@ayalonlaw.co.il