• 052-2700149
  • ayalon@ayalonlaw.co.il
  • צייטלין 1, תל אביב (בניין הכהנים)

חסיון עורך דין לקוח

חסיון עורך דין לקוח

המסגרת החקיקתית

חסיון עורך דין-לקוח הקבוע בסעיף 48 לפקודת הראיות מעניק לעורך הדין פטור מהחובה להעיד בפני בית המשפט או רשויות החקירה בכל הקשור לחומר הקשור בהתקשרויותיו החסויות עם הלקוח.

המדובר בחריג לכלל המחייב להעיד.

סעיף 90 לחוק לשכת עורכי הדין עוסק במצבים בהם מקום עורך הדין נדרש להעיד בפני בתי המשפט ורשויות החקירה בדבר התקשרויות ותוכן אותן פגישות וחומר חסוי שנמסר.

או אז, חלה על עורך הדין החובה האתית להעלות את טענת החסיון.

מקומה של חובת הסודיות הוא בדין המשמעתי של מקצוע עריכת הדין וככזו מוסדרת החובה על-ידי לשכת עורכי הדין,

חסיון עורך דין לקוח קבוע בפקודת הראיות, קרי המדובר בחוק אשר נמצא תחת כנפי המחוקק ובתי המשפט.

חובת הסודיות האתית הקבועה בכלל 19 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) מונעת חשיפה של המידע בכל מקום.

חובת הסודיות אינה מוגבלת רק לבתי משפט או רשויות חקירה אשר עוסקות באיסוף ראיות, אלא היא חלה כלפי כל דרישה או בקשה לחשיפה.

לעומת זאת, החסיון הקבוע בסעיף 48 לפקודת הראיות דן רק באותם מצבים בהם מבוקש להפוך מידע לראיה קבילה במסגרת הליך משפטי.

ואילו הסודיות, חלה גם על מידע שאין מבקשים לעשות בו שימוש כראיה.

על כן המדובר בחובה רחבה יותר מסעיף 48 לפקודת הראיות שכן היא חלה על הרבה יותר מקרים.

המדובר בשני עקרונות הבאים להגן על התקשרות חופשית ומוגנת בין לקוח לבא כוחו.

ללא האפשרות לשמור התקשרויות אלה בסוד יימנעו אנשים מלעשות שימוש בעורכי דין.

על אף האמור, קיימים חריגים לחובה לשמור על חסיון וסודיות במצבים כדלקמן:

ויתור הלקוח על החסיון

מאחר והמדובר בחסיון השייך ללקוח ולא לעורך הדין, ככל והלקוח בוחר בויתור הרי שאין מניעה לחשיפת החומר החסוי.
חשיפה של עבירה עתידית

הצידוק לחסיון וחובת הסודיות מאבד במצב דברים זה את כוחו וניתן לחשוף את האינפורמציה מן הטעם שבחשיפה כזו אין עניין אמיתי מצד הלקוח לקבל שירות משפטי.

הטענה תהיה כי נעשה שימוש בחסיון  כדרך לנצל אותה לביצוע עבירות ובכך להפוך גם את עורך הדין לשותף לביצוע עבירה.


חובת גילוי ודיווח מכח החוק

המדובר במצב דברים בו חוק אחר מטיל חובת גילוי אזי חלה החובה על עורך הדין לגלות את אותו חומר.


חובה לגילוי חומר לצורך הגנה על עורך הדין

המדובר בעיקר במצבים הנסובים סביב עניין שכר הטרחה של עורך הדין.


חובת גילוי על מנת למנוע הטעייה של בית המשפט

המדובר גם במצבים בהם טרם הוכנסה ההטעיה לתוך הליך קונקרטי וגם לאחר שכבר נעשתה והוכנסה לתוך ההליך.

(הכוונה היא כמובן בעיקר למצבים בהם עורך הדין מודע לעובדה כי בפני בית המשפט עומדת עדות שקר).

ההתחייבות שלי אליכם

ההתחייבות שלי אליכם כאיש מקצוע, היא שמירה מלאה על החסיון ועל הסודיות בכל המסגרות בהתאם לדרישות החוק,

והצורך לשמור על ההתקשרויות  במסגרת ייצוג דיסקרטי מעורר אמון למתן השירות הטוב ביותר בנסיבות העניין.

. אני מתחייב כי כל התייעצות שלכם עמי תעשה במסגרת החיסיון מבלי שהדברים ישותפו חלילה עם גורם חיצוני לשיחה בינינו, ללא הרשאה מצדכם. 

מעוניינים בשיחה עם עו״ד איילון בירנבוים?

עורך דין פלילי בתל אביב

עו"ד איילון בירנבוים, בעל תואר במשפטים, יוצא יחידת מצ"ח בהצטיינות שימש במהלך שירותו הצבאי כחוקר ובעל ידע נרחב בתחום הפלילי.
עו"ד בירנבוים עוסק במסגרת תפקידיו במגוון רחב של תחומים במשפט הפלילי ובייצוג מגוון נרחב של חשודים ונאשמים בזכות ניסיון עשיר שרכש בארץ ובחו"ל. בנוסף, רכש נסיון ויכולות גם בתחומי המשפט האזרחי והמסחרי ובעל רשיון לייצוג בבתי הדין הצבאיים.

טלפון: 052-2700149 / דוא"ל: ayalon@ayalonlaw.co.il