• 052-2700149
  • ayalon@ayalonlaw.co.il
  • צייטלין 1, תל אביב (בניין הכהנים)

הלבנת הון

הלבנת הון

האיסור להלבין הון קבוע בסעיף 3 לחוק על פיו:

"(א) העושה פעולה ברכוש, שהוא רכוש כאמור בפסקאות (1) עד (3) (בחוק זה – רכוש אסור), במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, את תנועותיו או עשיית פעולה בו, דינו – מאסר עשר שנים או קנס פי עשרים מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

רכוש שמקורו, במישרין או בעקיפין, בעבירה;

רכוש ששימש לביצוע עבירה;

רכוש שאיפשר ביצוע עבירה.

(ב) העושה פעולה ברכוש או המוסר מידע כוזב, במטרה שלא יהיה דיווח לפי סעיף 7 או כדי שלא לדווח לפי סעיף 9, או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון, לפי הסעיפים האמורים, דינו – העונש הקבוע בסעיף קטן (א); לענין סעיף זה, "מסירת מידע כוזב" –לרבות אי מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח.

מהו החוק לאיסור הלבנת הון ?

החוק לאיסור הלבנת הון, תש"ס-2000 מתייחס לעבירה בה כסף שמקורו בעבריינות המכונות על פי החוק להלבנת הון כ -"עבירות מקור".

סעיף 3 א קובע כי הלבנת הון היא עשיית פעולה ברכוש, במטרה להטמיע רכוש, שמקורו בפעילות עבריינית , בתוך רכוש חוקי, תוך טשטוש המקור הבלתי חוקי ממנו מגיע הרכוש.

מדובר בעבירה עצמאית שהוכחתה אינה תלויה בעבירות המקור.

"שיטה נפוצה להלבנת הון היא שימוש בגורם "מתווך" –

הנ"ל יפקיד את הכסף הלא חוקי עם סכום נוסף שמקורו בעסקים חוקיים ויציג את ההפקדה כאילו הכסף כולו הגיע בדרך חוקית.

המתווך מעביר את הסכום ה"מולבן" אל מבקש השירות בניכוי עמלה.

דרכים מקובלות נוספות להלבין הון, הן הקמת חברות קש והצגת זכיות גדולות בהימורים כביכול.

החוק אינו מייצר קוד סגור של התנהגויות המגדירות את העבירה ומשאיר את הגדרתה באופן רחב וזאת על מנת שמירב המקרים יוכלו ליפול בגידרו .

האינטרס לייבש את ביצות ההון אשר מקורו בפעילות לא חוקית והרצון למנוע פעולות בעלות אופי של הלבנת הון, הינו עצום שכן המדובר בפעילות המחזקת גורמים עבריינים.

הלבנת הון נחשבת לעבירה חמורה כאשר מטרת החקיקה הינה, לחלט לטובת המדינה את ההכנסות האסורות.

מאחר ולמדינה אינטרס חזק בזיהוי הפרות של חוק זה, קיימת חובת דיווח שוטפת על העברות של כספים במערכות הפיננסיות.

הבנקים בישראל מחויבים בחובת דיווח על פעולות שהם מבצעים אשר עלולים להתפרש או להוות פעולת הלבנה .

נציין כי פעולות בנסיון למנוע את הדיווח או מניעתו מהווה גם הוא הפרה על פי החוק.

הלבנת הון מקושרת בדרך כלל עם עבירות צווארון לבן, אולם הקשר זה הולך ומתכהה עם הזמן ומיוחס גם לחשודים ונאשמים מסוגים אחרים.

לשאלות נוספות אתם מוזמנים ליצור עמי קשר לייעוץ ראשוני.

מעוניינים בשיחה עם עו״ד איילון בירנבוים?

עורך דין פלילי בתל אביב

עו"ד איילון בירנבוים, בעל תואר במשפטים, יוצא יחידת מצ"ח בהצטיינות שימש במהלך שירותו הצבאי כחוקר ובעל ידע נרחב בתחום הפלילי.
עו"ד בירנבוים עוסק במסגרת תפקידיו במגוון רחב של תחומים במשפט הפלילי ובייצוג מגוון נרחב של חשודים ונאשמים בזכות ניסיון עשיר שרכש בארץ ובחו"ל. בנוסף, רכש נסיון ויכולות גם בתחומי המשפט האזרחי והמסחרי ובעל רשיון לייצוג בבתי הדין הצבאיים.

טלפון: 052-2700149 / דוא"ל: ayalon@ayalonlaw.co.il